Ga naar de inhoud

Intern reglement Probus Antwerpen Noord

INTERN REGLEMENT

 1. CLUB

PROBUS ANTWERPEN NOORD is een multidisciplinaire vereniging (‘feitelijke vereniging’) samengesteld uit leden ongeacht hun godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging.

PROBUS ANTWERPEN NOORD is een Probusclub in de geest beschreven in het jaarboek van Probus Belgium in de hoofdstukken :

 • Betekenis en doel van Probus
 • Kaderreglement van een Probusclub

PROBUS ANTWERPEN NOORD is geen serviceclub.

De club is verbonden met een overkoepelend orgaan : het Coördinatie en Informatiecentrum Probus Belgium (C.I.C.).

 • LEDEN

De leden hebben hun voornaamste beroepsactiviteit beëindigd. Zij bezitten een academische titel of hebben een leidinggevende functie of een vrij/zelfstandig beroep uitgeoefend.

Zij komen in principe tweemaal per maand samen voor een lunch en organiseren daarnaast diverse activiteiten met de bedoeling onderlinge vriendschapsbanden te ontwikkelen en te bestendigen.

De leden worden aangenomen volgens onderstaande procedure :

 • De peter geeft informatie over een mogelijk kandidaat-lid door aan de voorzitter en bezorgt een CV
 • Na afstemming met enkele leden van de stuurgroep wordt het voorgestelde kandidaat-lid uitgenodigd op een lunch en zijn/haar kandidatuur wordt meegedeeld door de voorzitter.
 • Na verdere kennismaking tijdens één of meer lunches overlegt de voorzitter met de peter en de stuurgroep over mogelijk lidmaatschap. Bij een positieve evaluatie wordt de betrokken persoon beschouwd als kandidaat-lid.
 • De voorzitter vraagt hem/haar formeel of hij/zij lid wil worden van Probus Antwerpen Noord en vraagt het lidgeld te betalen. Indien het begin van het lidmaatschap valt in het laatste kwartaal van het jaar, geldt de betaling inclusief voor het daarop volgend jaar.
 • Het is mogelijk dat de club afziet van lidmaatschap. Dit wordt dan ook door de voorzitter meegedeeld.
 • Het nieuwe lid stelt zich voor aan de andere leden van de club tijdens een lunch.
 • Bij een passende gelegenheid volgt dan nog de officiële opname als lid door de overhandiging van het Probus speldje.
 • STUURGROEP

De werking van de club is volledig autonoom onder impuls van de ‘stuurgroep’ geleid door de voorzitter.

De secretaris en de penningmeester maken automatisch deel uit van de stuurgroep. Daarnaast krijgen enkele andere leden van de stuurgroep bepaalde deeltaken. De gewezen voorzitters kunnen eveneens deel uitmaken van de stuurgroep.

De leden van de stuurgroep overleggen intern over hun mogelijke opvolging.

 • VOORZITTER

De voorzitter wordt bij gewone meerderheid door de leden van de stuurgroep verkozen voor een periode van bij voorkeur 3 tot 5 jaar, tenzij hij/zij op eigen verzoek vroeger van zijn/haar mandaat wenst ontheven te worden.

Indien de voorzitter afwezig is wordt hij/zij vervangen door één van de oud-voorzitters.

De verkiezing van een nieuwe voorzitter vindt plaats ten laatste 9 maanden vóór het verstrijken van het mandaat van de zittende voorzitter. De nieuw gekozen voorzitter  wordt met ogenblikkelijke ingang lid van de stuurgroep en, indien van toepassing, benoemd tot ondervoorzitter.

 • LIDGELD EN VERZEKERING

Jaarlijks wordt een lidgeld betaald. Dit is thans vastgelegd op 50 € en kan aangepast worden volgens de behoeften.

Het lidgeld dekt de normale uitgaven zoals secretariaat, kleine onkosten, passende vergoeding voor sprekers tijdens lunches-met-lezing, bijdrage aan het C.I.C., enz.

Met het lidgeld wordt tevens de premie betaald voor de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand. Deze verzekering wordt collectief onderschreven door het C.I.C.

Probus Antwerpen Noord onderschrijft géén verzekering Persoonlijke ongevallen voor zijn leden. Probus Antwerpen Noord is dus niet aansprakelijk voor eventuele persoonlijke, lichamelijke of materiële schade opgelopen door haar leden en/of door derden n.a.v.  hun deelname aan een activiteit. Iedereen beslist zelf over de deelname en draagt zijn eigen verantwoordelijkheid.

 • LUNCHAFSPRAKEN

De lunches vinden plaats op de eerste en derde donderdag van de maand in feestzaal ‘Weilandshof’ in Wijnegem.

Op de eerste donderdag worden de partners van de leden uitgenodigd voor de lunch en is er in principe ook een lezing door een interne of een externe spreker voorzien. Bij de aanvang van ieder jaar wordt een agenda opgemaakt en worden eventuele afwijkingen gecommuniceerd.

Op de derde donderdag van de maand is er een ‘gewone’ lunch voor de leden.

Van de leden wordt verwacht dat zij, indien mogelijk, regelmatig deelnemen aan de lunches als teken van verbondenheid tussen de leden en om de werking van de club ook praktisch uitvoerbaar te houden.

Teneinde het juiste aantal deelnemers aan de lunch tijdig aan het restaurant te kunnen meedelen, dienen de leden zich aan te melden voor deelname. Aanmelden gebeurt via de website ten laatste op de dinsdag vóór de lunch om 17.00 uur. In geval van last minute wijzigingen nemen de betrokken leden contact op met de voorzitter of de secretaris via e-mail of GSM.  De voorzitter of, na onderlinge afspraak, de secretaris informeren het restaurant omtrent het aantal deelnemers op dinsdagavond om 18.00 uur. Bij late aanmelding kan deelname aan de lunch niet gegarandeerd worden. Bij late afmelding kan, indien het restaurant daarop aandringt, een verantwoorde financiële vergoeding aan de betrokken leden worden gevraagd.

 • BIJZONDERE BEPALINGEN

De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de club, hebben geen recht op een aandeel in een gebeurlijk positief saldo en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Bij ontbinding van de club, om welke reden dan ook, wordt het vermogen uitgekeerd aan Coda Hospice vzw, Bredabaan 743, 2900 Wuustwezel.

Vanzelfsprekend kan bij iedere bestuurswissel een andere organisatie worden aangeduid.

WJ/jan. 2023